Large selection of products and fast shipping!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacybeleid Coolfair

http://www.coolfair.nl Over ons privacybeleid

Coolfair geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die
wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan
zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid
is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Coolfair. De ingangsdatum voor de geldigheid van
deze voorwaarden is 30/07/2019, met het publiceren van een nieuwe versie
vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid
beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan
u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens
tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de
door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons
privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons
privacybeleid. Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op
welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens
inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Strato Onze webwinkel
is ontwikkeld met software van Strato. Persoonsgegevens die u ten
behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met
deze partij gedeeld. Strato heeft toegang tot uw gegevens om ons
(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit
gebruiken voor een ander doel. Strato is op basis van de overeenkomst
die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan
uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Strato maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen
met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen
persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Strato behoudt zich het
recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om
de dienstverlening verder te verbeteren.

Strato Wij maken voor ons
reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Strato.
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen
getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
zoveel mogelijk te voorkomen. Strato heeft geen toegang tot ons postvak
en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel
maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam,
adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-
of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken
om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.

Klarna Voor het afhandelen van een (deel van) de
betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in
het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna
deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw
financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens
zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan. Beoordelingen

WebwinkelKeur Wij verzamelen reviews via
het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te
geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review
aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur
contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het
geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw
naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel
met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich
het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening
derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur
toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking
tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing
op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden
inschakelt. Verzenden en logistiek

PostNL Als u een bestelling bij
ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de
leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens
alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval
dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan
deze partijen ter beschikking.

DHL Als u een bestelling bij ons
plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen.
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL
onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking. Facturatie en boekhouden

e-boelhouden Voor het
bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de
diensten van e-boelhouden. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. e-boelhouden
is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk
behandelen. E-boelhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden dan hierboven beschreven. Externe verkoopkanalen

Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van
Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com
uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om
uw bestelling af te

handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw
gegevens om en hebben passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en
ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen
doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten
behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens
met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u
hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden
gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding
gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of
wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die
automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het
doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens
(bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Coolfair op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband
met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen
ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.
Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u
niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond
van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen
met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor
zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter
geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten

Op grond
van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die
door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In
beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van
uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het
geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per
post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij
houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval
van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle
afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen
tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de
gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met
die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie
van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens
onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze
gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht U heeft altijd het recht
om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op
beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die
wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen
30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op
overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij
(laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk
geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het
recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
of in opdracht van Coolfair. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de
afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij
afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u
ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw
gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze
contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om
bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende
wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google
niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor
andere Google diensten. Cookies van derde partijen In het geval dat
softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit
vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij
behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op
deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u
daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Coolfair Korenbloemstraat 17 3073TN Rotterdam Nederland T (31) 0611459074

Email: [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken Wilco Aeissing